Дзен клуб

Програмата за клиентски карти на DzenSpa Ви предлага специални условия и отстъпки. Нашата DzenSpa карта е специално създадена, за да получите повече и е нашата благодарност за Вашата лоялност.


 
                                                                                Клубна карта ДзенСпа                    ДзенСпа Златна

отстъпка от цената на процедури за тяло                            15%                                             30%

отстъпка от цената на процедури лице                                  5%                                             10%

отстъпка при покупка на продукти                                        5%                                             10%

безплатен ваучер за процедури по време
на седмицата на рождения Ви ден на стойност                        20 лева                                      50 лева


   Можете да се насладите на следните допълнителни услуги:
   Безплатно пробно едномесечно членство с Вашият статут за двама.
   Безплатно ползване на термалната зона при записани процедури в Спа центъра.
   Индивидуални оферти за картодържателя изпратени по имейл.
   Ваучери за безплатни процедури при издаване на клубна карта на Ваш приятел.


Как да получите ДзенСпа клубна карта?

За целта е необходимо да заявите своето желание и предоставите данни за издаване на клубната Ви карта.

ДзенСпа карта може да получите по един от двата начина:
 - На база на извършени брой процедури с минимална продължителност 60 минути в рамките на 90 дни.
 - Срещу заплащане на таксата за съответната карта.


Тип карта                                  Клубна карта ДзенСпа                 ДзенСпа Златна

Брой процедури                                      3                                          6

Такса                                                     50 лева                               150 лева
ОБЩИ УСЛОВИЯ
за притежатилите на ДзенСпа клубни карти.


Тези общи условия се прилагат за всички ДзенСпа членства, независимо от типа на издадената карта.

Картодържател е лицето на което е било предоставено членство от ДзенСпа.
Гост (и) се отнася в гост (и), придружен(и) от картодържател в Спа центъра.
Членството се отнася до членските права и задължения на картодържателите, предоставени в съответствие с правилата и условията тук.
Членска карта се отнася до картата, издадена от ДзенСпа с цел идентифициране на членовете.
Привилегии се отнася до отстъпки, пакети, промоции и всякакви други привилегии, предоставени от ДзенСпа на картодържателите.
Спа център се отнася до следните СПА и други съоръжения (където е приложимо), работещи под марката ДзенСпа и нейните филиали, включително, но не само:
1. Дзен Спа, Хотел „Земята и хората”, София с адрес
2. Дзен Спа, Апарт хотел „Оазис „, Лозенец с ядрес

Членството, заявка за членство и такси
1. Уведомление за таксите се публикуват на официалния сайт на ДзенСпа и в издаваните брошури или могат да бъдат включени в рекламените материали, където ДзенСпа счита за подходящо. Всякакви промени в таксите са в сила от датите, определени в тези обявления.
2. Освен ако не е посочено друго, или когато това се изисква от местното законодателство, таксите се посочват в български лева.
3. ДзенСпа си запазва правото да одобри или отхвърли всяка нова заявка или подновяване на членство без оповестяване на каквито и да било причини. Взетото решение в това отношение ще бъде окончателно.
4. Всяка молба за членство трябва да бъде придружено с пълното изплащане на таксите, ако се изиква такива. Заявленията, без пълното плащане на такси, ще бъдат отхвърлени.
5. Парите, платени по отношение на отхвърлените молби ще бъдат възстановени в пълен размер.
6. Членството ще започне до една (1) седмица, считано от датата на молбата.
7. Членството е валидно за една (1) година. Членството изтича  автоматично след една година на датата, на която започва, освен ако не бъде успешно подновено.
8. По време на срока на членство, картодържателя следва да информира ДзенСпа за всяка актуализация на личните данни.
 
Членска карта
9. При одобрение на всяка заявка, ще бъде издадена членска карта.
10. Членската карта остава собственост на ДзенСпа. След изтичането на срока, членска карта се връща.
11. Картата за членство ще бъде предоставена на рецепцията на спа центъра или изпратена по пощата до картодържателя, при негова заявка.
12. ДзенСпа следва да бъде информирана при загуба на членска карта.
13. Такса от 10лв. е дължима при подмяна на членска карта.
 
Прекратяване на членството
14. ДзенСпа си запазва правото по свое усмотрение да откаже вписване или да се прекрати членството, включително и поради поведение на гости картодържател, който по мнението на управителя:
а. Извършва наказуеми действия в помещенията на ДзенСпа;
б. Показва непристойно или невъзпитано поведение в рамките помещенията на ДзенСпа;
в. Не спазва условията, правилата и разпоредбите на спа центъра или членството;
г. Отнася се обидно със служители или гости на ДзенСпа;
д. Не успее да изплати всякакви такси, разноски или други суми, произтичащи от това членство, от ползваните услуги или от извършените покупки на продукти от ДзенСпа.
15. В случай на прекратяване на членството, включително, но не само клауза 14, картодържателят няма право на възстановяване на цялата или на част от платените таксите.
16. При прекратяване или изтичане на срока на членство, всички права и привилегии на всяка страните, прекратяват с незабавно.
17. Прекратяването или изтичането на членство не засяга правото ДзенСпа да поиска плащането на дължими суми, възникнали преди датата на прекратяване или изтичане.
 
Права за членство и привилегиите
18. Членската карта дава право на всички привилегии, описани за съответната карта.
19. Членска карта ще дава право на достъп до използването на съоръженията в термалната зона (където те са на разположение, като част от Спа центъра) при спазване на правилата и разпоредбите, регулиращи използване на съответните съоръжения.
20. Отстъпките и привилегиите произтичащи от членство в ДзенСпа клуб са непрехвърляеми освен ако изрично не е предвидена тази възможност.
21. ДзенСпа си запазва правото и абсолютна свобода на действие за промяна или прекратяване на част или всички привилегии по всяко време.
22. При всяко посещение, за използването на съответните отстъпки и привилегии, картодържателя е длъжен да представя валидната си членска карта и да регистрира гостите си на рецепцията, ако има такива. ДзенСпа си запазва правото да откаже влизане и /или да откаже всякакви процедури на преференциални цени на който не успее да представи валидна членска карта.
 
Гости
23. Всеки картодържател има право на максимум три (3) гости на ден, при съответстваща възможност за предоставяне на услугите и в рамките на работното време на спа центъра. ДзенСпа си запазва правото да ревизира максималния брой на гостите и изменя условията за посрещане на гости по всяко време.
24. Всички гости трябва да бъдат придружени от картодържателя през цялото време на посещението им, за да могат гостите да се насладят на привилегиите съответстващи на техния статут.
25. ДзенСпа може да откаже влизане на гости без излагане на каквито и да било причини или уведомление.

Отговорностите и задълженията на картодържател
26. Всеки картодържател следва да съблюдава и да спазва съответните правила и разпоредби на спа центъра по време на посещенията си.
27. Всички членове отговарят за своите гости, включително, но не само, за всички разходи, такси или покупки, направени от техните гости в спа центъра.
28. Картодържателят упълномощава ДзенСпа (по преценка на персонала на спа центъра), да изиска лекарска помощ от името на картодържателя или госта, ако възникне контузия или ситуация изискваща медицинска намеса.
29. ДзенСпа не носи отговорност за разходи, загуби или претенции, които могат да възникнат от или във връзка с медицинска помощ или лечение, изисквани от картодържателя или негов гост. Всеки или всички такива разходи, загуби или претенции се явяват пълната отговорност на картодържателя на ДзенСпа.
30. В случаите, когато картодържател или гости причини вреди на съоръжение, оборудване или каквото и да е имущество на спа центъра, потребителя носи отговорност за цялата стойност на необходимите ремонти или смяна на повреденото имущество. Тези разходи се оценяват от ДзенСпа.
31. Картодържателите и гостите са обвързани със спазването на всички правила и разпоредби на спа центъра и условията на това членство.
32. Всеки посетител гарантира, че той и гостите му, ако има такива, трябва да имат достатъчно познания за правилното използване на съораженията в спа центъра и декларират, че при всяко посещение ще бъдат в добро здраве и задоволителна степен на физическа подготовка ,
33. Всеки посетител е лично отговорен за личната си безопасност и безопасността на неговата гости по време на престоя в спа центъра.

Условия за членство
34. Членството не се предоставя на всеки посетител.
35. Всяка посетител приема и се съгласява, че използването на спа центъра е на негов собствен риск.
36. ДзенСпа не носи отговорност за всяка загуба или повреда на имущество, или телесни наранявания, заболяване или смърт на посетител, гости и / или всякакви други лица в спа центъра, независимо от тяхната причина.
37. Картодържателя се съгласява, че, с изключение на смърт и телесна повреда, произтичащи от небрежност на ДзенСпа, не може да търси отговорност или претендира за компенсации към дружеството оператор на ДзенСпа.
38. ДзенСпа може по всяко време, по свое усмотрение и без предизвестие, да изменя,променя или да добавя правила, регулация, отстъпки, привилегии, срокове и условия за използване на съоръженията и оборудването. ДзенСпа може да направи това чрез изпращане на картодържателя  на известие или чрез публикуване на обявление в спа центъра и/или на официалния сайт. Промените са в сила от момента посочен в уведомлението или обявлението, независимо дали посетителите или картодържателите са наясно с тях.
39. Ако картодаржател не е съгласен с някое изменение на тези условия или каквито и да било правила и норми, той може да прекрати незабавно своето членство. ДзенСпа не носи отговорност за възстановяване, обезщетение или каквито и да било претенции в такива обстоятелства. Ако продължи да използва Spa центъра, се счита, че приематези нови условия, правила и регламенти.
40. ДзенСпа си запазва правото да закрие спа център и отнемане на някое от привилегиите или процедури, предоставени на членовете в съответния спа център с цел на обновяването му, реорганизация, или извършване на промяна в управлението на Спа центъра. В такъв случай, ДзенСпа си запазва правото да прекрати членството временно, без да носи отговорност за компенсация или щети.
41. ДзенСпа има разрешение да използва събраните данни от ползваните услуги, покупки и членската карта за целите на насърчаване, подобряване и разширяване на предлагането на продукти и услуги на групата ДзенСпа.
42. ДзенСпа не носи отговорност за пазене, загуба, кражба или повреда на вещи на картодържател, включително тези, които гостите му са донесли в спа центъра.
43. Всяко забавяне или неизпълнение на упражняване на права за защита от страна на ДзенСпа, по настоящото споразумение не представлява отказ от права.
44. ​​В случай на несъответствие между различните езикови версии на настоящото споразумение, версията на български език има предимство.
45. Условията и редът описан тук, заедно с настъпилите изменения, представлява цялото споразумение между членовете и ДзенСпа по отношение на членството и замества всички предишни споразумения и договорености, писмени или устни, между картодържателя и дружеството оператор на ДзенСпа.
46. Лично уведомление се счита за направено, ако е извършено по пощата или мейла, оставени за контакт в заявлението за членство.